Extra stöd till Lunds kulturliv

På grund av rådande pandemi erbjuder vi olika åtgärder för att stötta det lokala kulturlivet. Just nu presenterar vi två olika stöd som du kan läsa om nedan. Under våren kommer ytterligare stöd och åtgärder för att stötta Lunds kulturliv att presenteras här.

Person som målar på vägg
Innovationsstöd för kulturaktörer i Lunds kommun

Innovationsstödet är en del av det kommunala åtgärdspaketet för att stötta kulturlivet under Covid-pandemin. Stödet är ett verksamhetsutvecklingsstöd riktat till kulturaktörer (föreningar, frilansare) som syftar till att resurssätta såväl breddande som fördjupande insatser.

Stöd kan sökas för:

  • Att bygga nya nätverk
  • Målgrupps-/publikutveckling
  • Att skapa en ny typ av konstnärligt verk
  • Samverkan med en ny aktör
  • Kompetensutveckling
  • Att utveckla sitt konstnärskap med möjlighet att ta en kreativ risk
  • Att praktiskt arbeta för att göra organisationen/konstnärskapet mer robust

Kriterier:

Stödet kan sökas av alla kulturaktörer verksamma i Lunds kommun. Stödet ska användas till att möjliggöra en tydlig progression i verksamhetens eller konstnärskapets utveckling. Progressionen ska beskrivas i ansökan och ska genomföras under 2021. Vi är intresserade av att veta vad organisationen kommer att kunna göra efteråt som den inte kunde innan, vilka kunskaps- och verksamhetsområden som kommer att utvecklas med hjälp av stödet och hur utvecklingsinsatsen kommer att påverka den fortsatta verksamheten. Ansökan sker i två steg: första steget är en skriftlig ansökan via ett formulär och andra steget är ett dialogmöte där vi tillsammans går igenom din ansökan.
Sista ansökningsdatum är 31 maj 2021.
Vi har totalt 300 t kr att fördela.

Vi efterlyser ambitiösa och väl underbyggda ansökningar. Med väl underbyggd ansökan menar vi att det ska finnas en tydlig idé om hur verksamhetsutvecklingen ska ske och en detaljerad utvecklings/projektplan där det specificeras t.ex. vilka nya partnerskap som ska ingås eller vilken ny praktik som kommer att testas, vilka nya kunskaper som kommer att inhämtas. Stödet fokuserar inte på att utveckla avgränsade konstnärliga verk, t.ex. “producera en föreställning”.

Istället är detta stöd ämnat åt kompetens- och praktikutveckling, som snarare handlar om - “hur ska vi i framtiden bli bättre på att producera föreställningar”. Fokusera på den kreativa praktiken och på hur den kan bli bättre genom att spetsas, breddas eller slås ihop med något nytt. Innovationsstödet är inte ett kompensatoriskt stöd och kan inte sökas för att täcka levnadsomkostnader, inkomstbortfall eller ordinarie verksamhet.

Ansökningsdokument att bifoga:

  • Kort beskrivning av er utvecklingsidé (Vad vill ni utveckla och varför?) ca ½ A4
  • Detaljerad projektplan för progressionen (Hur? - vilka steg kommer att tas och med vem) ca 1 – 2 A4
  • Kort beskrivning av det önskade resultatet av progressionen (vilken långsiktig effekt kommer progressionen att få för er kreativa praktik) ca ½ A4

Till ansökan

 

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/extrastodkultur