Verksamhetsbidrag för lika rättigheter och möjligheter

Verksamhetsbidraget vänder sig till organisationer som motverkar diskriminering och främjar lika rättigheter i samhället.

Vem kan få bidraget?

Verksamhetsbidraget vänder sig till alla typer av rättighets- och kulturbärande organisationer, till exempel pensionärsorganisationer, etniska organisationer, nationella minoritetsorganisationer, hbtq-organisationer, organisationer som arbetar mot diskriminering på grund av religion eller annan trosuppfattning (oavsett om man är troende eller inte), samt jämställdhetsfrämjande organisationer. Målgruppen omfattar dock inte organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning (eftersom de ges stöd genom vård- och omsorgsförvaltningen), eller socialt utsatta (som ges stöd genom socialförvaltningen).

Din organisation kan få verksamhetsbidraget om den:

 • har sitt säte i Lunds kommun
 • har en verksamhet som huvudsakligen gynnar boende i Lund
 • har antagit stadgar, utsett en styrelse samt en revisor
 • inte har en övervägande religiös eller politisk inriktning
 • har minst 20 medlemmar, varav 10 är boende i Lund
 • har en medlemsförteckning
 • ta ut en medlemsavgift för deltagare i verksamheten med lägst 50 kronor.

Så här ansöker du om bidrag

För att ansöka om något av verksamhetsbidragen använder du våra e-tjänster. Innan du ansöker måste du först (via en annan e-tjänst) registrera din förening och ansöka om lösenord för tjänsten. Du behöver ha vissa uppgifter till hands när du ansöker. Vilka dessa är står i informationen vid bidraget du vill ansöka om.

ANSÖK OM INLOGGNINGSUPPGIFTER

REGISTRERA UPPGIFTER OM SÖKANDE

ANSÖK OM BIDRAG

Handlingar som ska medfölja ansökan:

 • verksamhetsberättelse
 • verksamhetsplan
 • ekonomisk berättelse
 • revisionsberättelse
 • stadgar (bifogas vid första tillfället)

Vill du ha mer information innan du ansöker?

För mer information om verksamhetsbidrag, kontakta Ellen Isaksson på telefon 046-359 76 13 eller via e-post.
E-post till Ellen Isaksson

Information med anledning av coronavirusinfektion och sjukdomen covid-19

De föreningar som väljer att senarelägga sitt årsmöte till följd av rådande omständigheter kommer att ha möjlighet att komplettera med nödvändiga handlingar i efterhand.