Så här arbetar vi med vår Värdegrund

Vi arbetar ständigt med vår värdegrund och den vilar på demokratisk grund. Genom att ta fram en gemensam värdegrund för samtliga bidragsformer vill kultur- och fritidsnämnden synliggöra och stimulera det arbete som bedrivs i föreningar och andra organisationer. Värdegrunden ska bedrivas i enlighet med FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, utifrån ekologisk hållbarhet och ett drogförebyggande förhållningssätt. Det innebär att verksamheterna som får stöd av kultur- och fritidsnämnden ska genomsyras av följande värderingar.

hjärta av snäckskal i sanden

Jämlikhet och jämställdhet

Jämlikhet innebär att alla, oavsett identitet och kulturell och social tillhörighet, ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet innebär jämlikhet mellan olika kön. Framför allt handlar detta om att alla människor, oavsett kön och könsöverskridande identiteter eller uttryck, ska bli bemötta med respekt och ha samma sociala ställning.

Delaktighet och inflytande

Med delaktighet och inflytande menas möjligheter för den enskilde individen att ha insyn i och kunna påverka verksamhetens utformning. Det handlar också om att få vara en del i verksamhetens sociala och kreativa process. Man ska kunna göra sin röst hörd och bli lyssnad på och också ha möjlighet att påverka beslut. Detta kräver att det finns förutsättningar för en aktiv dialog om verksamheten.

Inkludering

Med inkludering menas att var och en ska känna sig välkommen och kunna bidra och delta i verksamheten från början. Det innebär att man måste arbeta aktivt för fysisk och social tillgänglighet och emot strukturer som står i vägen för jämlika förhållanden och lika möjligheter att delta i verksamheten.

Inkludering är en kontinuerlig förändringsprocess med en tydlig riktning, men utan slutmål. Det kommer alltid dyka upp något som majoriteten upplever som "nytt" och konstigt eller avvikande, och som i sin tur behöver ges fysisk och mental plats. Alla människor ska få vara med i verksamheten oavsett sätt och takt att lära sig.

Ekologisk hållbarhet

Att arbeta med ekologisk hållbarhet handlar om att se hur just den egna verksamheten utifrån sina erfarenheter och förutsättningar kan bidra till lösningar på olika miljöfrågor. I de lokala verksamheterna finns goda möjligheter att diskutera och samla in kunskap som skapar medvetenhet kring miljöfrågor. Denna kunskap och medvetenhet kan sedan bidra till att det växer fram nya kreativa och hållbara sätt att bedriva verksamheterna på, både i stort och i smått.

Drogförebyggande förhållningssätt

Användande av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) bidrar både till människors ohälsa och ökad otrygghet i samhället. Det drogförebyggande arbetet i Lunds kommun följer de nationellt satta målen och riktlinjerna för ett samhälle fritt från narkotika och dopning och minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol- och tobaksbruk.

Det praktiska arbetet bedrivs bäst genom riskförebyggande insatser och främjande av de möjligheter som finns i den egna verksamheten. I de konkreta verksamheterna finns möjligheter för förvaltningen, föreningar och andra aktörer att arbeta tillsammans, diskutera och utveckla målinriktade och samordnade drogförebyggande insatser.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/vardegrundbidrag