Koloniträdgård

Koloniträdgård med stuga säljs privat. Om du vill ha en koloni, titta på respektive områdes anslagstavla, på webben eller bland annonser i lokaltidningar.

Aktuellt

  • Från och med den 18 oktober börjar vattnet stängas av på koloni- och odlingsområden i Lunds kommun. När vattnet väl är avstängt på området ber vi er att öppna kranar och dylikt för att förebygga att ledningar och kranar spricker vid minusgrader. Vattnet sätts återigen på inför påskhelgen 2022.
  • Vi får många frågor om datum på nya avtal. Enligt avtalet gäller arrendet från och med 2010-2019 till och med 2019-12-31. Under raden med datum hittar du information om att arrendetiden förlängs med tio år om avtalet inte sägs upp ett år före arrendetidens utgång. Eftersom jordägaren, det vill säga Lunds kommun, inte sagt upp avtalet gäller det ursprungliga datumet, och kan därför inte ändras. 

Koloniträdgård med blommande träd

Avgift och storlek

Arrendeavgiften 2019 är 10,1 kr per kvm och år. Storleken varierar mellan 200 och 400 m2. Avgift debiteras en gång per år. 

Alla områden har vattentoaletter och kompostanläggningar, de flesta har el. I avgiften ingår administration, vatten under odlingssäsongen, sophämtning, flishantering, komposthantering, latrinhämtning, underhåll av gemensamma träd, grindar och staket, samt skyddsplanteringar.

Observera att vattnet stängs av under vintern, med början v 43. Senast den 31 oktober ska vattnet vara avstängt på samtliga områden.  

Ska du sälja din koloniträdgård?

Du som säljer koloniträdgård ska överlåta ditt arrendeavtal till köparen. Tänk på att köparen måste vara folkbokförd i Lunds kommun för att godkännas av kommunen.

Köp och försäljning av stuga och lösa inventarier löser köpare och säljare på egen hand. Om affären görs upp innan överlåtelsen av arrendeavtalet har godkänts bör ni i köpekontraktet skriva in att affären gäller under förutsättning att överlåtelsen godkänns av Lunds kommun.  

Säljaren skickar tillbaka ditt arrendekontrakt, markerat med uppsägningsdatum längst ner på kontraktet, till: Lunds kommun, Tekniska förvaltningen Box 41, 221 00 Lund

Du måste uppge:

  • vilken koloni det gäller, nummer samt område
  • köparens eller köparnas personnummer. Arrendeavtalet kan gälla för två personer, fakturan skickas till den som står överst. Personuppgifterna är nödvändiga för att kunna överlåta avtalet.
    Här kan du läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter.
  • kontaktuppgifter till köparen: postadress, telefon och e-postadress.
  • tillträdesdag (normalt dagen efter uppsägningsdatum)

Uppgifterna skickas till tekniska.forvaltningen@lund.se. Eller med vanlig post till:
Lunds kommun, tekniska förvaltningen Box 41, 221 00 Lund

Ska du köpa en koloniträdgård?

Från och med mitten av maj 2020 skickar vi avtalet för signering via e-post så att du kan skriva under med BankID.  Om du saknar BankID skickas avtalet hem till dig i två exemplar som båda ska signeras och skickas tillbaka till kommunen. När kommunens handläggare signerat avtalet digitalt kan du ladda ner eller skriva ut dit avtal. Har du skickat in avtal med vanlig post får du tillbaka ett exemplar när kommunen har skrivit på. 

Observera att arrendet enligt avtal gäller fr.o.m 2010-2019 t.o.m 2019-12-31. Under raden med datum i avtalet hittar du information om att arrendetiden förlängs med tio år om avtalet inte sägs upp ett år före arrendetidens utgång. Eftersom jordägaren, det vill säga Lunds kommun, inte sagt upp avtalet måste det ursprungliga datumet stå kvar, även om vi nu passerat 2019.

Kommunen meddelar även områdets koloniförening om ägarbytet. Vi lämnar namn, adress och telefon samt tillträdesdatum, dock inte personnummer.

Allmänna bestämmelser

Kolonisterna får bygga stugor, uthus, drivhus m.m. enligt anvisningar från Byggnadsnämnden, se områdesspecifika regler nedan. Verksamheten ska vila på ekologisk grund enligt kommunens miljöpolicy. Felanmälan och klagomål tas i första hand med koloniområdets styrelse.

Undvik eller ta bort invasiva arter

Som odlare behöver du känna till hur du bekämpar eller tar bort olika invasiva arter. Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället.  Aktuellt 2019: Länsstyrelsen har infört ett förbud mot att plantera gudaträd, Alianthus altissima, som är en av 66 arter på EU:s förteckning över invasiva främmande djur och växter. 

Läs mer om invasiva arter och hur kommunen och andra aktörer arbetar för att motverkas spridning.

Brevduvor

Utöver trädgårdskolonierna finns ett område för Brevduveverksamhet vid Folkparksvägen.

Förändringar som kan komma att påverka koloniträdgårdar

Gröna områden och stråk är viktiga delar av staden och Lunds kommun arbetar aktivt för att fler ska kunna ta del av våra koloni-och odlingsområden, för att odla eller bara flanera genom för att njuta av grönskan.Koloni-och odlingslotter har traditionellt placerats på allmän mark som vid något tillfälle kan komma att användas för andra ändamål. Bostadsbyggande eller utveckling av regional infrastruktur kan komma att påverka enskilda kolonilotter och/eller områden. Det är också anledningen till arrendeavtalen gäller under en begränsad tid. 

Mer information om kommande utvecklingsområden hittar du i kommunens översiktsplan, fördjupade översiktplaner samt detaljplaner för enskilda områden. Det är kommunens stadsbyggnadskontor som arbetar med planarbetet.

Byggregler för koloniområden

Generellt behöver du bygglov plus startbesked för att bygga till exempel kolonistuga, skärmtak eller växthus. Det kan dock finnas ett undantag i detaljplanen för koloniområdet som gör att du endast behöver göra en bygganmälan och få startbesked.

Krav på bygglov eller startbesked regleras av plan- och bygglagen och går alltid före eventuella regler och överenskommelser i föreningen eller arrendeavtal.

Här hittar du allmän information om byggregler för alla koloniområden. 

Det kan även finnas särskilda regler för enskilda koloniområden, se nedan: