Avgifter inom förskola och fritidshem

Har du barn i förskola eller på fritidshem behöver du betala en månadsavgift för platsen. Hur hög avgiften är beror på hushållets sammanlagda inkomst, antalet barn och åldern på barnen.

Lämna inkomstuppgift

I samband med att ditt barn börjar på förskola eller fritidshem behöver du lämna inkomstuppgift för att du ska betala rätt avgift.

Lämna inkomstuppgift

Så här använder du e-tjänsten

Avgiftsgrundande inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten är dina beskattningsbara inkomster som till exempel lön, föräldrapenning, aktivitetsstöd eller sjukersättning. Däremot ingår inte studiemedel, barnbidrag, bostadsbidrag, försörjningsstöd och andra bidrag när månadsavgiften beräknas.

Tänk på att:

 • Sammanboende vuxna i hushållet behöver båda lämna inkomstuppgift och loggar då in i e-tjänsten var för sig
 • Om du inte lämnar någon inkomstuppgift debiteras maxtaxa, det vill säga avgift enligt högsta inkomstnivån. Har du ingen inkomst behöver du ange 0 kronor
 • Du behöver lämna ny inkomstuppgift vid alla ändringar som påverkar avgiften, till exempel ändrad inkomst, arbetslöshet eller studieuppehåll. 
 • Inkomstuppgiften behöver uppdateras minst en gång per år
 • De uppgifter som lämnas in kontrolleras i efterhand mot inkomstdeklaration hos Skatteverket. Lämnas felaktig inkomstuppgift kan kommunen justera avgiften bakåt i tiden upp till 3 år.
 • Ändrade familjeförhållanden som påverkar hushållets totala inkomst, till exempel separation, behöver meddelas till barn- och skolförvaltningen med e-post: barnochskola@lund.se.

Betalning

Fakturan skickas ut omkring den 20:e i månaden för innevarande månad. 

Du betalar för förskoleplatsen även under inskolning. Vid byte från förskola till fritidshem betalas fritidhemsavgift från den 1 augusti.

Uppsägningstiden från förskola och fritidshem är två månader. Avgift behöver betalas för minst två månader från att uppsägningen har kommit in, eller fram till den sista dagen barnet är på förskolan eller fritidshemmet om den infaller senare.

Betala med autogiro eller e-faktura

Det finns möjlighet att betala fakturan via Autogiro. Detta innebär att pengarna dras direkt från ditt konto. Villkor och ytterligare information fås vid anmälan om autogiro.

Här gör du anmälan om autogiro

Om du är ansluten till en internetbank kan du välja att betala dina fakturor från Lunds kommun som e-faktura.

Så här beräknas avgiften

Hur hög avgiften är beror på hushållets sammanlagda inkomst före skatt, antalet barn och åldern på barnen. Du betalar för platsen och det gör ingen skillnad hur många timmar barnet är på förskolan eller fritidshemmet.

Som hushåll räknas sammanboende vuxna folkbokförda på samma adress. För barn som bor växelvis hos sina föräldrar beräknas avgiften utifrån inkomsten i hushållet där barnet är folkbokfört.

Maxtaxa

Lunds kommun tillämpar maxtaxa vilket betyder att det finns en övre gräns för hur hög månadsavgiften blir. Skolverket fastställer årligen ny högsta avgiftsgrundande inkomst samt nya avgiftsbelopp. Den högsta avgiftsgrundande inkomsten från 2021-01-01 är 50 340 kr för ett hushåll.

Beräkning av avgiften

Månadsavgiften för de barn du har i förskola och fritidshem beräknas procentuellt baserat på hushållets gemensamma inkomst.

Yngsta barnet räknas alltid som barn 1. Alla barn i hushållet räknas som syskon; både biologiska, icke-biologiska och familjehemsplacerade barn som är folkbokförda i hushållet. 

Avgift för barn 1-2 år:

 • Barn nr 1: 3% av inkomsten – men högst 1 510 kr/mån
 • Barn nr 2: 2% av inkomsten – men högst 1 007 kr/mån
 • Barn nr 3: 1% av inkomsten – men högst 503 kr/mån
 • Barn nr 4: ingen avgift

Avgift för barn 3-5 år, gäller från och med september det år barnet fyller 3 år.

 • Barn nr 1: 2,4% av inkomsten – men högst 1 208 kr/mån
 • Barn nr 2: 1,6% av inkomsten – men högst 805 kr/mån
 • Barn nr 3: 0,8% av inkomsten – men högst 403 kr/mån
 • Barn nr 4: ingen avgift

Avgifter för fritidshem 6-12 år, gäller från och med augusti det år barnet fyller 6 år: (Platsen erbjuds till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.)

 • Barn 1: 2 % av inkomsten men högst 1 007 kr per månad
 • Barn 2: 1 % av inkomsten men högst 503 kr per månad
 • Barn 3: 0,7% av inkomsten men högst 352 kr per månad
 • Barn 4: ingen avgift

Avgifterna gäller från och med 2021-01-01. 

Sjukavdrag

Avdrag på avgiften kan göras om barnet varit sjukt mer än 10 kalenderdagar i följd. Om ditt barn blivit avstängt från verksamheten på grund av smittorisk ges sjukavdrag från första dagen. Avdraget regleras i efterhand med 3 procent av avgiften per frånvarodag. Som frånvarodag räknas de dagar som verksamheten håller öppet. Sjukdom måste styrkas med sjukintyg.

Blankett - Anmäl sjukavdrag

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/inkomstuppgift