Bygget av en ny förskola eller skola steg för steg

När en ny skola eller förskola ska byggas är det många delar av Lunds kommun som blir inblandade i processen. Ett gott samarbete inom kommunen är en förutsättning för att tidplanen ska hålla och resultatet motsvara allas förväntningar.

Byggprocessen kan se ut som på tidslinjen nedan, men ibland kommer de olika delprocesserna i annan ordning.

Beskrivning av byggprocess för en ny förskola eller skola.

Bilden visar olika steg i en byggprocess från beställning och investeringsbeslut till inflyttning och förvaltning. De olika stegen förklaras närmare i texten nedan. 

Innan beställning

Förstudie

Innan skolan eller förskolan beställs görs en förstudie, som ringar in var det finns behov att bygga, hur många barn som ska få plats och om det går att samlokalisera med andra verksamheter. Det görs också en riskanalys för att redan här upptäcka sådant som kan försvåra eller fördyra byggandet – som dåliga markförhållanden, fornlämningar eller föroreningar i marken - och som skulle kunna innebära att det är lämpligare att bygga någon annanstans. 

Programskede

Denna fas bygger på en god dialog mellan beställaren och utföraren, där man tittar på erfarenheter från liknande projekt och håller workshops med verksamheten för att ringa in och beskriva behovet. 

Utöver detta finns lokalprogram, projekteringsanvisningar, lagar och andra regelverk att ta hänsyn till. Under den här fasen tar Serviceförvaltningen fram en preliminär kalkyl och beräknar hyran. Resultatet ger underlag för en beställning.

Beslut och beställning

Efter beslut om att bygga en ny skola eller förskola hamnar beställningen hos Lundafastigheter, som tillhör serviceförvaltningen och är den avdelning inom Lunds kommun som ansvarar för att bygga, äga och förvalta kommunens fastigheter.

Lundafastigheter har hand om processen även i de fall vi planerar nya förskolor  i lokaler hos andra fastighetsägare, till exempel LKF.

Markköp

Om skolan eller förskolan planeras på mark, som ägs av annan än kommunen, inleds en process för att köpa loss marken. Detta behöver komma igång så tidigt som möjligt för att inte riskera att försena själva bygget.

Arkitekt

Uppdragen handlas upp och tilldelas enligt lagen om offentlig upphandling alternativt genom så kallade ramavtal, som Lundafastigheter tecknat.

I vissa fall arrangeras arkitekttävlingar, men det är rätt tidskrävande och genomförs därför bara i större och prestigefyllda projekt. Dit hör exempelvis Hedda Anderssongymnasiet/nya Svaneskolan.

Detaljplan

Detaljplanen handläggs av stadsbyggnadskontoret och beskriver hur gator och allmänna platser ska utformas samt hur byggnaderna i området ska användas, utformas och placeras. Planen lägger därmed grunden för vilka bygglov som kan beviljas, exempelvis hur höga de nya skolbyggnaderna får vara. I de fall det behövs en ny eller ändrad detaljplan förlängs byggprocessen med ett antal månader.

Under arbetet med detaljplan och bygglov finns det alltid möjlighet att tycka till, exempelvis för dig som bor granne med projektet. Detta arbete kallas samråd och handläggs av stadsbyggnadskontoret.

Projektering

Här förbereder vi hur bygget och upphandlingen av entreprenaden ska gå till. Arbetet görs av kommunens byggprojektledare i samarbetet med konsulter, som är specialister på områden som ventilation eller brandskydd.

Bygga hållbart, kostnadseffektivt och flexibelt

Vi strävar alltid efter att bygga hållbart, det vill säga lokaler som mår bra över tid, är energieffektiva och inte medför onödig påverkan på miljön - vare sig under entreprenaden eller under byggnadens livslängd.

Vi försöker också hushålla med våra skattepengar genom att bygga så kostnadseffektivt som möjligt - vilket sker genom att vi bygger flexibelt, utifrån standardkoncept (där så är möjligt) samt att försöka samordna behov så att flera verksamheter kan använda samma ytor. Ett exempel på det senare är kvarteret Sagoeken, där Delfinskolan och Delfinens förskola delar fastighet och utemiljö med studentlägenheter.

Byggentreprenad

Nu har det blivit dags att anlita någon som bygger skolan eller förskolan. Denna upphandling annonseras och genomförs enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Det innebär att alla entreprenörer, som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget, har möjlighet att lämna anbud. Anbuden lämnas in under sekretess och ska öppnas och utvärderas utifrån speciell formalia. 

Bygglov

När det är klart hur den nya skolan ska se ut lämnas ansökan om bygglov in till stadsbyggnadskontoret. En förutsättning för att bevilja bygglov är att den planerade byggnaden ryms inom gällande detaljplan.

Exempel: för att kunna bygga en skola i tre våningar, fast detaljplanen bara godkänner två våningar, måste detaljplanen ändras och vinna laga kraft innan bygglovsfrågan kan avgöras. Finns det ingen detaljplan alls måste en sådan tas fram och godkännas, vilket är tidskrävande. I dessa fall gäller det att vara ute i väldigt god tid.

När stadsbyggnadskontoret meddelar startbesked kan bygget starta, förutsatt att övriga bitar är på plats.

Produktion

Nu är planeringsfasen klar – nu kan vi äntligen börja bygga!

Hur lång tid tar det?

Hela processen, från beställning till inflyttning, tar olika lång tid beroende på hur stor den nya skolan eller förskolan ska bli men 2,5 år är inte ovanligt. Om det behövs en ny eller ändrad detaljplanen eller köpas in mark kan det ta ännu längre.