Att fullgöra skolplikten på annat sätt

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Enligt huvudregeln ska skolplikten fullgöras i Sverige. Kommunen har tillsammans med vårdnadshavare en skyldighet att bevaka elevens kunskapsutveckling och närvaro i skolan. Ett skolpliktigt barn kan i undantagsfall beviljas att fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie grundskolan eller grundsärskolan. Rätten till att fullgöra skolplikten på annat sätt regleras i 24 kap. 23§ Skollagen (2010:800).

Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt

Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola/grundsärskola kan som längst gälla för ett år i taget. Ändras förutsättningarna kan kommunen återkalla beslutet.

Varje enskilt fall bedöms individuellt. Om det finns flera barn i samma familj som önskar fullgöra skolplikt på annat sätt, måste en separat ansökan göras för varje barn. För att ansökan ska kunna prövas behöver kommunen få information om:

  • den alternativa skolgången: Det krävs att den alternativa skolgången framstår som ett fullgott alternativ till utbildningen i grundskolan/grundsärskolan.
  • hur kommunen kan få insyn i elevens alternativa skolgång.
  • att det finns synnerliga skäl för den alternativa skolgången, utifrån elevens enskilda behov.

För att ansökan ska kunna beviljas måste samtliga förutsättningar ovan vara uppfyllda.

Ett fullgott alternativ

Den alternativa skolgången ska motsvara den utbildning barnet har rätt till enligt svensk lag. Vad som anses vara ett fullgott alternativ bedöms utifrån det enskilda barnets behov, kunskaper och förutsättningar. Den alternativa skolform som presenteras i ansökan ska kunna möta barnets behov för att anses vara ett fullgott alternativ. Det är en helhetsbedömning som kan innebära att det som anses vara ett fullgott alternativ för en elev inte nödvändigtvis anses vara det för en annan.

Synnerliga skäl

Synnerliga skäl kan till exempel vara om eleven under återstoden av en termin önskar gå kvar i skolan i Danmark efter flytt till Sverige. Det kan även vara då eleven behöver fullgöra skolplikten i annat land på grund av exempelvis att en vårdnadshavare arbetar utomlands eller på grund av filminspelning. Det krävs dock att det finns mycket starka skäl i det enskilda fallet och tillämpas med stor restriktivitet.

Plan för insyn och uppföljning

När det gäller behovet av insyn är det kommunen – för det fall den alternativa skolgången är ett fullgott alternativ till den ordinarie skolgången – som ska upprätta en adekvat plan för insyn och uppföljning, vilken vårdnadshavaren ska godta. Det är hemskolans rektor och mentor/-er som ansvarar för att det finns en plan för hur kommunikationen ska fungera mellan vårdnadshavare och hemskolan under utlandsvistelsen.

Kostnader för utbildning utomlands

Kommunallagen medger inte att en kommun ger ersättning enligt skollagen för kostnader för utbildning som uppkommer i ett annat land. Det betyder att Lunds kommun inte kan välja att betala kostnader som uppkommer för Lundaelevens skolgång utomlands.

Tillfällig grundskola utomlands

Grundskoleelever/elever i grundsärskola som under en tid går i skola utomlands och sedan återvänder till Lund är inte garanterade att återfå sin gamla skolplacering. Hur lång tid eleven har varit borta, vad eleven har lärt sig under den tiden och platstillgången på skolan avgör om det är möjligt för eleven att fortsätta i sin gamla klass.

Ansökan

För att Lunds kommun ska kunna genomföra en prövning av ansökan och fatta beslut i det enskilda fallet behöver vårdnadshavare skicka in en ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt på avsedd blankett. För att säkerställa ett beslut innan avresa ska ansökan ha kommit in till kommunen senast 4 månader innan planerad avresa, med de bilagor som efterfrågas. Adress finns nedan.  

Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt (pdf-blankett).

Ansökan skickas till:
Barn- och skolförvaltningen
Box 41
221 00 Lund

Alternativt kan du maila ifylld blankett till:
barnochskola@lund.se

Uppsägning av plats i fritidshem

Om din ansökan beviljas behöver du, i det fall att eleven har fritidshemsplacering, säga upp platsen innan planerad avresa. Uppsägningstiden är två månader före barnets sista önskade vistelsedag på fritidshemmet.

SÄG UPP PLATS I FRITIDSHEM

Så här använder du e-tjänsten.