Ansöka om och byta skola

Här finns information för dig som vill byta skola för ditt barn eller vill ansöka om skola när du flyttar till Lunds kommun.

Som elev och vårdnadshavare har du rätt till ett fritt skolval. Det betyder att du i mån av plats kan välja den skola du vill. Det kan vara en kommunal eller fristående skola, i hemkommunen eller i en annan kommun.

Om du vill byta skola inom Lunds kommun eller är nyinflyttad

Om du vill byta skola för ditt barn på grund av att ni flyttar till Lunds kommun eller om du vill byta skola inom kommunen ska du använda blanketten nedan.

Blankett - Ansökan om skolbyte för elev i Lunds kommun eller nyinflyttad elev

Skicka blanketten till den skola som ni önskar.

(Ska du ansöka till International School of Lund Katedralskolan, ISLK, ska du ansöka på annat sätt eftersom skolan har särskilda intagningskriterier. Se länk längst ner på sidan.)

Att tänka på vid ansökan

  • Har ni ännu inte flyttat till Lunds kommun behöver du komplettera ansökan med något som styrker flytten till Lunds kommun, exempelvis ett hyresavtal eller köpekontrakt.
  • Om du ansöker om skolbyte inom kommunen kan du bara ange ett önskemål om skola. Vid eventuellt avslag från önskad skola på grund av platsbrist måste du göra en ny ansökan med nytt önskemål om skolplacering.
  • Observera att vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavare signera ansökan.

Rätt till plats i skola

Den kommun du bor i är skyldig att ordna en plats i grundskolan för ditt barn. Du kan välja mellan skolor i hela kommunen, inte bara i den kommundel eller stadsdel där ni bor. Finns det plats på den skolan ni önskar får ditt barn börja där. Är det fler som vill gå på en skola än vad det finns lediga platser så fördelas platserna enligt reglerna i skollagen. Se länk längst ner på sidan. 

Om du bor i en annan kommun

Bor du i en annan kommun kan du under vissa förutsättningar ändå välja att gå i en av Lunds kommunala skolor.

En elev har rätt att bli mottagen i en annan kommuns förskoleklass, grundskola eller grundsärskola om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl till detta. Vad som anses vara särskilda skäl bedöms i varje enskilt fall.

Lunds kommun får även i andra fall ta emot en elev som bor i en annan kommun, till exempel om du som vårdnadshavare önskar detta. I det fallet är det inte någon rättighet ni har, utan det är frivilligt för Lunds kommun att ta emot eleven.

Tänk på att när ett barn som är folkbokfört i en annan kommun går i Lunds kommuns grundskolor, är det hemkommunen som ansvarar för eventuell skolskjuts och dit du som vårdnadshavare vänder dig för att ansöka och pröva rätten till skolskjuts.

Ansök om skolplacering av elev folkbokförd i annan kommun

En ansökan om skolplacering inför närmast kommande läsår kan göras tidigast i april läsåret före.

Vid skyddade personuppgifter gör du i stället ansökan med en blankett. Blanketten får du genom att kontakta medborgarcenter.

Rätt att gå kvar på skolan

En elev som har tagits emot i en kommuns grundskola ett visst läsår har enligt skollagen rätt att gå kvar hela läsåret, även om de förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras, till exempel att eleven flyttar. Om det endast återstår en årskurs har eleven också rätt att gå kvar den sista årskursen.

Det finns också ett samverkansavtal mellan kommunerna i Skåne, förutom Malmö stad, som innebär att elever som beviljats skolplacering i Lunds kommun har rätt att gå kvar på skolan under hela sin grundskoletid.

Utskrivning av elev

Om en elev ska byta skola, till en friskola eller en skola i en annan kommun, behöver en blankett för att anmäla detta fyllas i och skickas till den skolan eleven går i.

Utskrivning av elev i grundskolan

Rätt till skolskjuts

Rätten till skolskjuts påverkas om ni väljer en skola som är längre bort från hemmet än en skola där eleven normalt hade placerats. Läs vad som gäller för skolskjuts i länken nedan.

Skolskjuts.

Skolval inför förskoleklass

Inför start i förskoleklass det år barnet fyller sex år görs ett skolval. 

Läs om skolvalet inför förskoleklass

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/bytaskola