Frånvaro

Alla elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola har skolplikt. Det innebär att eleverna ska vara närvarande på samtliga schemalagda undervisningsaktiviteter och att de har rätt till och skyldighet att ta del av undervisningen. Vid sjukdom eller kortare frånvaro av annat slag, exempelvis tandläkarbesök, måste frånvaron anmälas till skolan. Om en elevs frånvaro är längre eller upprepad, utreds den av skolan för att försäkra att eleven får sin rätt till utbildning tillgodosedd och uppfyller sin skolplikt.

Att anmäla frånvaro

Våra grundskolor och grundsärskolor använder sig av digitala och ibland manuella sätt för att hantera frånvaroanmälan. Enklast är att besöka din skolas hemsida för att se hur du gör frånvaroanmälan. Kontaktuppgifter och information om frånvaroanmälan hittas längst ner på respektive skolsida.

Grundskolor i Lund

Grundsärskolor i Lund

I Lunds kommun används Skola24 för att göra frånvaroanmälan. Skola24 finns också som app till mobiltelefon.

Skola24 - inloggningssida

Skola24 - tips och manualer

Vid upprepad eller längre frånvaro

När en elev inte deltar i undervisningen på grund av längre eller upprepad frånvaro, kommer skolan att inleda en utredning samt underrätta huvudmannen (Barn- och skolnämnden). Syftet med utredningen är att klarlägga vad frånvaron beror på och vilka åtgärder skolan behöver vidta för att elevens närvaro ska öka. Skyldigheten att inleda utredningen är lagstadgad och gäller både anmäld- och icke anmäld frånvaro.

Vid upprepad eller längre frånvaro för elev i fristående skola

För annan skolhuvudman än Lunds kommun, t.ex. enskild huvudman, annan kommunal huvudman eller statlig huvudman, läs mer om upprepad eller längre frånvaro på följande sida.

Upprepad eller längre frånvaro.

Vid utskrivning på grund av skolbyte

Om ditt barn ska skrivas ut ur sin skola, på grund av skolbyte, behöver det meddelas till rektor på skolan. Detta beror på att en elev inte får stå utan skolplacering, då skolplikt gäller för samtliga elever som är folkbokförda i Sverige och går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Underlag kan komma att begäras in från skolan eftersom det behöver stå klart att de regler som gäller för att kunna skriva ut en elev, är uppfyllda.

Ansöka om att fullgöra skolplikt på annat sätt 

Klicka här för att komma till sidan att fullgöra skolplikten på annat sätt.