Skolval - förskoleklass

När ditt barn ska fylla sex år, är det dags att lämna in önskemål om vilken skola ditt barn ska börja förskoleklass i. Förskoleklassen är obligatorisk och en del av skolplikten som numera är från förskoleklass till årskurs 9.

Besked om tilldelning av skolplats

Har du lämnat önskemålen via e-tjänsten, får du ett meddelande via angiven e-post när beslutet om tilldelning av skolplats finns tillgängligt. Klicka på knappen nedan för att se ditt besked i ”Mina sidor”. 

MinA SIDOR

Du som ansöker via blankett får ditt beslut via ordinarie postgång.

Så här funkar skolvalet i Lunds kommun

I början av året får du som vårdnadshavare möjlighet att lämna önskemål om skolplacering i Lunds kommun. Du kommer att få information om när ansökningsperioden är.

De första och sista dagarna av ansökningsperioden brukar vara då de flesta gör sina ansökningar. Om du vid första försöket inte kommer fram till e-tjänsten, kan det bero på att många försöker komma åt den samtidigt. 

Har du lämnat önskemålen via e-tjänsten, får du ett meddelande via angiven e-post när beslutet finns tillgängligt. Du som ansöker via blankett får ditt beslut via ordinarie postgång.Efter att ansökningstiden passerat matchar kommunen vårdnadshavarnas önskemål mot tillgängliga platser på skolorna. Drygt 90 procent brukar få den skola som önskas i första hand. Du får ett beslut i mars.

Urvalskriterier

I de fall en skola har fler sökande än platser behöver kommunen fatta beslut kring vilka elever som har mest rätt till platserna. I Lunds kommun tillämpas följande urvalskriterier.

  1. Elevens rätt till en skola nära hemmet. En skola nära hemmet är i Lund en skola som ligger inom två kilometers gångavstånd från hemmet. Kommunen försöker så långt det är möjligt att erbjuda samtliga elever placering vid en skola nära hemmet.
  2. Vårdnadshavares önskemål. Kommunen tillgodoser vårdnadshavarnas önskemål i så stor utsträckning som möjligt. Önskemålen får endast undantas om det skulle påverka en annan elevs rätt till en skola nära hemmet eller om det skulle innebära ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.
  3. Aktiva val prioriteras före icke-val. För att ta del av de två följande urvalskriterierna (syskonförtur och relativ närhet) måste du som vårdnadshavare lämnat in önskemål om skolplacering.
  4. Syskonförtur. När du önskar skola, kan du även önska syskonförtur. Syskonförtur gäller för syskon som båda kommer att gå i årskurs F-3 under nästa läsår.
  5. Relativ närhet. För att alla elever ska få en sådan rimlig skolväg som möjligt, tillämpas relativ närhet som sista urvalskriterier. Relativ närhet innebär att kommunen mäter den kortaste vägen mellan hemmet och den sökta skolan och jämför detta mot sträckan mellan hemmet och den närmsta skolan. Är den närmsta skola också den skola som önskas i första hand så mäter kommunen istället sträckan till den näst närmsta skolan.

Så här tillämpar vi syskonförtur

I Lunds kommun har barn med syskon i årskurs F-3 på en skola, förtur till plats framför barn som inte har några syskon i årskurs F-3. Syskonförturen gäller samtliga barn, oavsett om det rör sig om biologiska syskon eller barn som av andra anledningar bor tillsammans, med sina respektive vårdnadshavare. Samtliga barn ska vara folkbokförda tillsammans med vårdnadshavare. Är syskonen folkbokförda på olika adresser på grund av att vårdnadshavarna exempelvis är separerade, ska syskonförtur fortsatt gälla. Syskonförtur ska anges i e-tjänsten/blanketten och måste aktivt väljas. 

Syskonförturen kommer dock inte att gå före rätten till en skola nära hemmet, i de fall då det inte finns mer än en skola som kan anses vara en skola nära hemmet. Detta gäller oavsett om andra har gjort ett aktivt val eller inte.

Så här beräknar vi den relativa närheten

För att beräkna den relativa närheten mäter kommunen sträckan mellan barnets folkbokföringsadress och den sökta skolans officiella adress. Kommunen mäter också sträckan mellan folkbokföringsadressen och en alternativ skola. Den alternativa skolan är antingen den närmaste eller näst närmaste skolan, beroende på hur vårdnadshavarnas önskemål.
Mätningen görs av kommunens kartverktyg. Beräkning görs av den kortaste skolvägen, företrädesvis på gång- och cykelbanor. Den tar också hänsyn till höjdskillnader.

Elever med samma relativa närhet

Om det finns flera elever med samma relativa närhet i ett urval, har den elev med längst väg till den alternativa skolan (näst närmsta) förtur.

Vilka skolor kan jag välja?

Du kan läsa om mer Lunds grundskolor på sidan "Grundskolor A-Ö". Besök även skolornas egna hemsidor, för att ta del av ytterligare information om skolan och i vissa fall filmat material. Du kan också se var skolorna ligger genom att titta på kommunens karta över grundskolor med förskoleklass. 

Karta över grundskolor

Grundskolor A–Ö

Rätt till skolskjuts

En elev som har valt en annan skola, såväl kommunal skola som fristående skola, än den skola eleven normalt hänvisas till av sin barn- och skolnämnd, har i de fall som de allmänna förutsättningarna för skolskjuts är uppfyllda, rätt till skolskjuts, om det kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för kommunen. 

Läs mer om rätten till skolskjuts i Lunds kommun på länken nedan.

Skolskjuts

Om du bor i en annan kommun

Bor du i en annan kommun kan du under vissa förutsättningar välja att ansöka om plats för ditt barn på någon av Lunds kommunala skolor.

Du har möjlighet att ansöka om förskoleklassplacering för ditt barn i Lunds kommun efter att det ordinarie skolvalet till förskoleklass är genomfört för de elever som är folkbokförda i kommunen. När alla elever i Lunds kommun har fått en grundskoleplacering kommer barn- och skolförvaltningen se över din ansökan gällande önskemål om placering i Lunds kommunala grundskolor. Det innebär att din ansökan kommer att hanteras under april månad det året ditt barn ska börja i förskoleklass.

På länken här nedan kan du under rubriken ”Om du bor i en annan kommun” läsa mer om hur du ansöker om förskoleklassplats för ditt barn på Lunds kommunala grundskolor.

Ansöka om och byta skola

Så här tillämpas uppskjuten skolplikt

Lunds kommun kan låta ditt barn börja skolan ett år senare om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan handla om funktionsnedsättning, försenad utveckling, sjukdom eller annat modersmål.

Ansökan om uppskjuten skolplikt görs genom samma e-tjänst som skolvalet och är endast öppen under den ansökningsperioden. Du som vårdnadshavare kommer att kryssa i ”Ansöka om uppskjuten skolplikt” och genomföra hela e-tjänsten. När du ansöker om uppskjuten skolplikt är det viktigt att du även gör ett aktivt val av skola inför höstterminen så att ditt barn blir tilldelad en skola om ansökan om uppskjuten skolplikt inte beviljas.

Direkt efter skolvalsperioden blir du kontaktad av en handläggare på barn- och skolförvaltningen som informerar om hur du ska komplettera din ansökan om uppskjuten skolplikt.

Om du saknar bank-id

För dig/er som inte har möjlighet att ansöka via e-tjänsten, kan detta istället göras på avsedd blankett på ditt barns förskola. Förskolans personal hjälper dig med ansökan. 

Överklagan

Om du anser att det beslut om skolplacering du fått är felaktigt kan du överklaga beslutet. I beslutet står det hur du går tillväga.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/skolval