Nyanlända i gymnasieåldern

Vad gäller för nyanlända i gymnasieåldern? Vem har rätt att söka utbildning och hur går det till? Här hittar du svaren!

Rätt för nyanlända att börja i gymnasieskolan

Du som är nyanländ har rätt att börja i gymnasieskolan i Lunds kommun om följande kriterier är uppfyllda:

  • Du är folkbokförd och har ännu inte fyllt 20 år.
    eller
  • Du är inte folkbokförd, har ännu inte fyllt 18 år, samt är EU/EES-medborgare, asylsökande, utlandssvensk eller papperslös.

Gymnasieutbildningar för nyanlända

En ungdom som uppfyller kriterierna under rubriken ”Rätt att börja i gymnasieskolan”, kan söka till en gymnasieutbildning vid en gymnasieskola i Lund, både fristående och kommunala skolor. Vid de kommunala gymnasieskolorna erbjuds introduktionsprogrammet Språkintroduktion, som är aktuellt för majoriteten av de nyanlända eleverna.

Ansökan till gymnasieskolan

Alla ungdomar som uppfyller kriterierna under rubriken ”Rätt att börja i gymnasieskolan”, kan ansöka till gymnasieutbildning i Lund.

Nyanlända elever ska innan ansökan anmäla sig hos LundaVälkomsten. Därefter ska en ansökan till gymnasieskolan göras.

Mer information om LundaVälkomsten

Ansvarig kommun

Den kommun som eleven bor eller vistas i kallas vistelsekommun. Det är vistelsekommunen som ansvarar och betalar för elevens skolgång. Vistelsekommunen beslutar om en elev får gå i skola i en annan kommun.

Rätt att gå kvar i gymnasieskolan

För elever som har påbörjat sin gymnasieutbildning i Lund gäller följande:

Vid flytt till annan kommun: Om en elev flyttar till en annan kommun kan eleven gå kvar på gymnasieskolan i Lunds kommun om den nya kommunen godkänner det. För mer information se rubriken ”Ansvarig kommun”.

Ej folkbokförda elever över 18 år: En ej folkbokförd elev som har påbörjat gymnasieskolan och blir 18 år, har rätt att gå klart sitt gymnasieprogram enligt sin studieplan, men har däremot inte rätt att byta från ett introduktionsprogram till ett nationellt program.

Elever i grundskolan som blir 18 år

Elever som går i grundskolan måste påbörja sin gymnasieutbildning innan de blir 18 år.

Definitioner

Folkbokförd
Folkbokföringen är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige. Det är Skatteverket som sköter folkbokföringen. Många rättigheter och skyldigheter är beroende av att man är folkbokförd och var man är folkbokförd. Exempelvis har den som är folkbokförd rätt att söka till gymnasieskolan innan 20 års ålder, och därefter rätt till vuxenutbildning.

EU/EES-medborgare
En person som är medborgare i en EU-stat eller i ett EES-land, dvs. Norge, Island och Liechtenstein.

Asylsökande
En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstol.

Utlandssvensk
Med utlandssvensk elev avses i skollagen en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare.

Papperslös
Med papperslös avses en person som befinner sig i Sverige utan tillstånd, dvs. utan stöd av myndighetsbeslut eller författning. Att vara papperslös behöver inte innebära att man saknar identitetshandlingar. För mer information se Skolverkets stödmaterial Elever som är papperslösa.