Särskilda behov, extra stöd

Alla elever ska få stöd och stimulans för att kunna utvecklas så långt som möjligt. Om du som elev behöver särskilt stöd ansvarar rektorn på skolan för att utreda hur ditt behov ser ut. Detta gäller även om du riskerar att inte nå kunskapsmålen.

Vilket stöd kan du få?

Om utredningen visar att du är i behov av särskilt stöd ska skolan göra ett åtgärdsprogram. Du kan överklaga åtgärdsprogrammet eller beslutet att inte göra något åtgärdsprogram, om du inte är nöjd.

Om skolan befarar att du inte kommer att nå de kunskapskrav som du minst måste uppnå, är skolan skyldig att anmäla detta till rektorn.

Skolans ansvar

Skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. Skolan ska utforma stödet med hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar. De barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få detta. Stödet kan därför aldrig utformas lika för alla.

Är du som vårdnadshavare orolig över att ditt barn har svårigheter med skolarbetet, eller har en funktionsnedsättning? I första hand kan du vända dig till skolans rektor eller skolsköterska för att få råd och stöd.

På gymnasiet

Kompletterade bestämmelser om en elevs rätt till stöd finns i gymnasieförordningen.

I de här bestämmelserna står det att en elev i gymnasieskolan under vissa förutsättningar kan ha rätt till att

  • gå om en kurs
  • få ett individuellt anpassat program
  • få ett program reducerat
  • få förlängd undervisning
  • få gå i specialklass
  • få studiehandledning på sitt modersmål.

I gymnasiesärskolan har elever, som har behov av extra stöd i skolarbetet, rätt till stödundervisning. Om en elev behöver särskilt stöd kan specialundervisning anordnas.