Grundsärskola

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.

Här finns grundsärskola

Flera av Lunds kommuns grundskolor har grundsärskoleklasser. I kommunens skolor är grundsärskoleklasser en del av respektive grundskola. Några mindre skolor har enbart grundsärskoleundervisning. På skolornas sidor hittar du presentation för grundsärskola i pdf-format under dokumentlistan.

Fågelskolan, åk 1-9, Lund

Fåglasång, åk 1-9, Södra Sandby

Hagalundskolan, åk 1-6, Dalby

Järnåkraskolan, åk 4-9, Lund

Lilla Skolan, åk 1-6, Lund

Nyvångskolans grundsärskola, åk 4-9, Dalby

Stenröseskolan, åk 1-9, Lund

Tunaskolan, åk 1-9, Lund

Vegalyckan, åk 1-3, Lund

Vem är grundsärskolan till för?

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. Barn- och skolförvaltningen beslutar om ditt barn har rätt att bli mottagen i skolformen grundsärskola.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen och ämnesområden eller en kombination av dessa. Den kan även omfatta ämnen enligt grundskolans kursplan.

Mottagande i grundsärskolan

Frågan om en elev kan bli mottagen i grundsärskola kan väckas av vårdnadshavare och personal i skolan eller förskolan.

Barn- och skolförvaltningen prövar om eleven har rätt att bli mottagen i grundsärskolan. För att kunna göra detta krävs vårdnadshavares medgivande samt fyra bedömningar:

  • Psykologisk bedömning
  • Pedagogisk bedömning
  • Social bedömning
  • Medicinsk bedömning

Skolstart grundsärskola

Alla barn har sedan 1 januari 2018 skolplikt från förskoleklass. Nedan beskrivs de olika möjligheter för barn som tillhör målgruppen grundsärskola. 

Uppskjuten skolstart till förskoleklass som innebär att barnet stannar ett extra år på förskolan.

Start till årskurs 1 som innebär att barnet börjar ett år tidigare i årskurs 1. Beslut om dispens och mottagande i grundsärskolan ska vara fattat.

För barn som nämns ovan ska ansökan om tidigare skolstart och uppskjuten skolstart ställas till Barn- och skolförvaltningen.

Olika former av grundsärskola

Undervisningen i grundsärskolan kan organiseras på olika sätt: i grundsärskoleklass eller genom att ditt barn integreras i grundskoleklass och får sin grundsärskoleundervisning där.

Att fullgöra skolplikten på annat sätt

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Enligt huvudregeln ska skolplikten fullgöras i Sverige. Ett skolpliktigt barn kan i undantagsfall beviljas att fullgöra skolplikten på annat sätt än i den ordinarie grundskolan eller grundsärskolan.

Här kan du läsa mer om att fullgöra skolplikten på annat sätt

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/grundsarskola