Skolskjuts

På den här sidan kan du läsa om rätten till skolskjuts och på vilka grunder du vid behov kan ansöka om skolskjuts för ditt barn. Här når du också den e-tjänst som används för elever i Lunds kommunala grundskolor och de blanketter som används för elever i Lunds grundsärskolor, fristående grundskolor och grundskolor utanför Lunds kommun. Skolskjuts kan som längst beviljas för ett läsår i taget.

Rätt till skolskjuts avgörs av färdvägens längd, trafikförhållande, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Ansökan om skolskjuts i Lunds kommun kan endast göras för elever som är folkbokförda i kommunen. För alla andra elever hanteras ansökan om skolskjuts av hemkommun.

Skolskjuts kan som längst beviljas för ett läsår i taget.

Om ditt barn har beviljats skolskjuts är det administrationen på barnets skola som beställer den, meddelar dig om färdmedlet och som kan svara på dina frågor.   

Skolskjuts på grund av färdvägens längd 

Lunds kommun strävar efter att så långt det är möjligt placera elever i en skola nära hemmet. Elever i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola, som är folkbokförda i Lunds kommun, har rätt till kostnadsfri skolskjuts om avståndskravet är uppfyllt till den kommunala skola som kommunen skulle valt att placera eleven vid om inget aktivt skolval hade gjorts.  

Elever har rätt att söka valfri skola, men den elev som har valt en annan skola, kommunal eller fristående, än den skola som kommunen skulle placerat eleven vid, har inte rätt till skolskjuts om det inte kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Vid eget val av skola är det organisatoriska och ekonomiska faktorer som avgör rätten till skolskjuts. Därför räcker det inte alltid att avståndskravet är uppfyllt, eller att trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller andra omständigheter är sådana att eleven kommer i behov av skolskjuts.  

Om det inte är ett aktivt val av vårdnadshavarna att välja en skola på längre avstånd, erbjuds skolskjuts till de elever som uppfyller följande avståndskrav till den kommunala skola som kommunen placerat eleven vid:  

  • elever i år F–3 som har mer än 2 km till den kommunala skolan  
  • elever i år 4–6 som har mer än 3 km till den kommunala skolan  
  • elever i år 7–9 som har mer än 4 km till den kommunala skolan  

Skolskjuts på grund av trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller andra omständigheter 

Elever, folkbokförda i Lunds kommun, som inte uppfyller avståndskraven, men trots detta har behov av skolskjuts till den skola de blivit placerade vid, behöver ansöka om skolskjuts för en individuell bedömning.   

Skolskjuts vid växelvis boende 

Du kan ansöka om skolskjuts om ditt barn bor växelvis hos dig och den andra vårdnadshavaren. För att få rätt till skolskjuts måste barnet bo lika mycket hos båda vårdnadshavarna. Båda vårdnadshavarna har rätt att ansöka om skolskjuts. De avståndsregler som finns beskrivna under området “färdvägen längd” ska vara uppfyllda. Avståndsprövning görs då från båda bostadsadresserna. För att få rätt till skolskjuts vid växelvis boende måste båda vårdnadshavarna vara folkbokförda i Lunds kommun.   

Ansökan för elev i kommunal grundskola 

Här når du e-tjänsten som ska användas för att ansöka om skolskjuts för elever som är folkbokförda i Lunds kommun och går i kommunal grundskola. Säkra att du har tagit del av all information på den här webbsidan innan du ansöker.  

Ansökan om skolskjuts

Skolskjuts till annan kommun 

Elever som väljer en kommunal skola i en utomstående kommun har inte rätt till skolskjuts om det inte kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.  

Elever som väljer en fristående skola utanför Lunds kommun har inte rätt till skolskjuts.    

Ansökan för elev i fristående grund- eller grundsärskola oavsett var denna är belägen samt för elev med skolgång hos annan kommunal huvudman än Lunds kommun

Här finns den blankett som ska användas vid ansökan om skolskjuts för elever som är folkbokförda i Lunds kommun och går på fristående grundskola eller har skolgång i annan kommun. Säkra att du har tagit del av all information på den här webbsidan innan du ansöker.  

BLANKETT  - Ansökan om skolskjuts   

Ansökan som gäller fristående grundskola eller skolgång i annan kommun skickas till: Barn- och skolförvaltningen, Box 41, 221 00 Lund.

Skolskjuts för elever i grundsärskolan 

Elever i grundsärskolan ansöker om skolskjuts på samma grunder som har beskrivits här ovan, men ansökan fylls i på den här blanketten som sedan lämnas till skolans rektor.  Säkra att du har tagit del av all information på den här webbsidan innan du ansöker.  

BLANKETT - Ansökan om skolskjuts  

Går ditt barn i grundsärskolan och behöver tillfälligt ändra tid för skolskjutsen?  

Kontakta Markentreprenad:  

Telefonnummer: 046-359 71 20, kl. 06.15–17.30 

E-post: persontransporter@lund.se 

Organisation av skolskjuts 

Elevens hemkommun är skyldig att anordna skolskjuts då kraven för skolskjuts är uppfyllda. Kommunen har rätt att fritt organisera skolskjutsen. Olika skolskjutsfordon kan användas, såsom skolbuss, kollektivtrafik eller taxi. Elevens bostadsplacering och elevens övriga behov står till grund för kommunens val av färdmedel.  

Rätten till skolskjuts gäller för skolverksamhet under läsårstid, ej till fritidshem eller annan pedagogisk omsorg. 

Kompisåkning med skolskjuts 

Om en kompis till ett barn som har skolskjuts vill följa med i skolskjutsen behöver ett intyg fyllas i av vårdnadshavaren och lämnas till busschauffören. Detta intyg ska fyllas i och lämnas vid varje tillfälle. Läs texten på intyget för att få veta vilka regler och begränsningar som gäller vid så kallad kompisåkning.   

Kompisåkning är bara möjlig i kommunens upphandlade busstransport, inte i de transporter som sker med Persontransporter (mindre bussar och personbilar).  

Blankett för kompisåkning  

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/skolskjuts